INFORMÁCIE V SÚVISLOSTI SO SPRACÚVANÍM ÚDAJOV ZÁKAZNÍKOV A ZÁUJEMCOV

 

podľa § 15 ods. 1 a 8 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov

 

Centrum Dianetiky a Scientológie Karpaty, občianske združenie, so sídlom Tekovská Nová Ves 68, 93525 Nová Dedina, IČO: 42 211 107 (ďalej len „Misia“) oznamuje nasledovné skutočnosti a zároveň poskytuje poučenie o právach dotknutej osoby v súvislosti so spracovávaním osobných údajov dotknutej osoby Misiou ako prevádzkovateľom informačného systému Central (Zákazníci a záujemcovia) zložky, E-shop zákazníci, a Účtovníctvo. Vyjadrením súhlasu určeným spôsobom dotknutá osoba potvrdzuje, že sa oboznámila s obsahom svojich práv pri spracúvaní osobných údajov.

 

Identifikačné údaje prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ informačného systému osobných údajov Centrum Dianetiky a Scientológie Karpaty, občianske združenie, so sídlom Tekovská Nová Ves 68, 93525 Nová Dedina, IČO: 42 211 107, získava osobné údaje dotknutej osoby v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), ktorý podrobne upravuje vzťah medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou.

 

Účel spracovania

Misia je oprávnená spracúvať osobné údaje dotknutej osoby za účelom uzatvárania zmluvných vzťahov (najmä kúpna zmluva) na základe zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v súvislosti s ponukou kníh, iných materiálov s dianetickouscientologickou tematikou, testov (najmä Oxfordský test schopností) vrátane predzmluvných vzťahov a poskytovania informácii o ponúkaných službách a materiáloch, a na plnenie povinností a úloh prevádzkovateľa podľa osobitného zákona, spracovanie účtovných dokladov (zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení).

Zoznam osobných údajov

 

Meno, priezvisko, trvalý pobyt, prechodný pobyt, ak ho má, e-mail, telefónne číslo, bankové spojenie

 

Totožnosť/príslušnosť oprávnenej osoby

 

Oprávnenými osobami sú: Katarína Oslancová, Klaudia Oslancová, Ľubomír Oslanec, Helena Šebová, Libor Hula

 

 

Poučenie o dobrovoľnosti

 

Dotknutá osoba poskytuje Misii svoje vyššie uvedené osobné údaje dobrovoľne.

 

Tretie strany

 

Osobné údaje budú poskytnuté poskytovateľom bankových služieb, poskytovateľom poštových služieb a zasielania korešpondencie zákazníkom.

 

Okruh príjemcov

 

Osobné údaje nebudú sprístupňované.

 

Forma zverejnenia

 

Osobné údaje nebudú zverejňované.

 

Tretie krajiny a EÚ

 

Nepredpokladá sa prenos osobných údajov do tretích krajín a EÚ.

 

Poučenie o právach dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať

a)    potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

b)    vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

c)    vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,

d)    vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e)    opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f)     likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

g)    likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h)    blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

 

Právo dotknutej osoby možno obmedziť len podľa odseku 1 písm. e) a f), ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona, alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

 

Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči

a)    spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu,

b)    využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

c)    poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona na účely priameho marketingu.

 

Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

 

Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

 

Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo

a)    písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,

b)    osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,

c)    u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.

 

Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

 

Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

 

Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.